måndag 25 oktober 2010

Kristen FAQ - vanliga frågor till Gud?

Frågor och (mina) svar från:

http://www.facebook.com/pages/Stockholm-Sweden/STHLMs-fragor-till-Gud

Fråga: Varför finns det naturkatastrofer?

(Mitt tillägg: eller annat av människan icke-orsakat lidande så som sjukdomar och olyckor)

Mitt svar:
För att lidande kom in i världen när vi valde att gå vår egen (o i många fall egoistiska väg) bort från en relation med Gud och hans plan för oss, då kom lidande in i världen för att vi skulle vara medvetna om att vi var på fel väg och för att skipa rättvisa. Syndens lön är döden står det i Bibeln. Så antingen får vi välja våran död eller Jesus död på korset som avbetalnings alternativ på våra skulder (för vår synd). Kom ihåg att Gud är helig och att all ondska avskyr han även om det är i våra ögon i små portioner, om någon skulle vilja ha ihjäl någon men inte gör det för att den är rädd för att bli straffad är inte det lika illa som att mörda någon, då uppsåtet är det esakt lika..? Har vi inte alla avskytt folk till den graden att vi avskytt någon väldigt mkt? Är vi inte då alla syndare? Förtjänar vi verkligen himlen?

Fråga: Var fanns vi innan vi föddes?


Mitt svar: Tja, den tradionella svaret inom kristendomen är väl att man inte fanns till innan man skapades. Referat från boken psaltaren i Bibeln: "Du sammanvävde mig i moderslivet" O kanske är det ett "tråkigt" svar om man vill flumma loss men har man någon anledning att tro att livet fanns innan vi föddes.. jag tror inte det..


Fråga av Simon Lindholm:

Hur kommer det sig att Gud behöver pengar?Filadelfia kyrkan människorna svarar:
STHLM:s frågor till Gud Gud behöver inte en spänn. Gud har allt han behöver. Men det du tänker på är säker att vi i kyrkan ofta uppmanar folk att ge pengar. Varför? För att kyrkan gör massa saker som kräver pengar. Vi har lokaler som vi samlas i som behöver underhållas. Det finns anställda pastorer som behöver lön. Vi i Filadelfia har ett stort socialt arbete, både lokalt i Sthlm och globalt runt om i världen. Barnhem, arbete med missbrukare etc som kräver pengar. Därför ber vi folk om pengar, precis som många andra ideella organisationer. Men det är alltid frivillgt, aldrig ett tvång att ge!

Simon Lindhlm undrar: Som följdfråga undrar jag varför Gud gav människan det sunda förnuftet, självbevarelsedriften och logiskt tänkande. Tre saker som motsäger sig religionen.

Jag svarar: Tja, en person med sunt förnuft skulle nog inte tro att en halvt öga inte är bra i överlevnads hänseende och skulle inte heller därför tro på evolutionen och på ett naturalistiskt alternativ utan skulle tro på Gud. Därför.

Och var är alla miljoner om inte miljarder mellan arter bland fossiler som skulle behövas för att evolutionen skulle vara sann? De flesta fossiler man hittar är av nu levande varelser? Sanningen är att de mesta talar mot makro evolution, mikro evolution finns dock. Mindre anpassningar inom arter för att passa in i nya miljöer.

Däremot tycker jag inte grupp ansvarig gav särskillt uttömande svar på din ursprungliga fråga om varför Gud behöver pengarna (jag menar jag tror du visste att verksamheten kostade pengar, så att påstå det var inget riktigt svar). Varför skulle Gud inte ge allt som kyrkan behöver så den inte behöver ta det från Kyrkans medlemmar ? Svaret är nog att Gud skapat världen med alla dess ramar för mänsklighetens begränsningar för att vi ska ställas inom valmöjligheter och utmaningar så att vi måste medvetet välja att göra något som kostar för att gå kärlekens väg, annars så skulle inte kärleken kosta något då skulle det inte va kärlek. Men när vi väl kommer till himlen har vi vår erfarenhet från jorden att luta oss på då har vi fått uppleva att kärleken kan kosta, men då vi bestått provet behöver vi inte längre prövas utan kan få vila ut. Men det inte sagt att Gud inte förser, när behoven är stora och när folk är honom trofast. Min vän "gick i tro" när hon satsade på projekt som inte skulle ge så mkt pengar men som hon visste va bra projekt då fick hon se att Gud förser när anonyma kuvert med pengar började dimpa ner i hennes brevlåda. En annan predikant fick va med om att hans limpa började växa och inte ta slut när han hade det knappert. (men han va blind o varför Gud inte helade honom vet man aldrig, så Guds vägar är outgrundliga för han sj var helande predikant) Men i vår svaghet så måste man förlita sig på Gud, det kan va svaret ibland. Han håller oss ödmjuka (om vi låter han) genom att allt inte är spikrakt.. Typ så..Kristen FAQ - frequently asked questions for God?
Questions and (my) response from:


Question: Why are there disasters?

(My additions: or other non-human-caused suffering as disease and accidents)

My answer:
For that suffering came into the world when we chose to go our own (o in many cases egotistical way) away from a relationship with God and His plan for us, then came the suffering in the world that we would be aware that we were on wrong path and to do justice. The wages of sin is death, it is in the Bible. So either we choose our death or the death of Jesus on the cross as hire purchase options on our debts (for our sins). Remember that God is holy and that all evil hates him even if it is in our eyes in small portions, if someone wanted to kill someone but not doing it because it is afraid of being punished is not as bad as murder someone, then the intent is exactly the same..? Have not we all hated people to the degree that we hated someone very mutch? Are we not all sinners? Do we really deserve heaven or life, when we do evil?


Question: Where were we before we were born?

My answer: Well, the return to traditional answer of Christianity is well that did not exist before they created. Review of the book Psalter in the Bible: "You knit me in the womb" Oh maybe it's a "sad" response if it wants muddling away but if you have any reason to believe that life existed before we were born .. I do not think so ..


Question of Simon Lindholm:
How is it that God needs money? (my remark: why do is there collections in church?)


Filadelfia church people respond:
STHLM's questions to God, God does not need a tensioner. God has everything he needs. But what you think of is that we are safe in the church often calls on people to give money. Why? For the Church does many things that require money. We have facilities that we gather in requiring maintenance. There are staff pastors who need to pay. We in Philadelphia have a large social work, both locally and globally in Stockholm around the world. Orphanages, work with abusers, etc. that require money. Therefore we ask people for money, just like many other nonprofit organizations. But there is always optional ones, never a compulsion to give!

Simon Lindhlm wonder: As a supplementary question, I wonder why God gave mankind the common sense, self-preservation and logical thinking. Three things that contradict their religion.

I answer: Well, a person with common sense would probably not believe that a half an eye is not good in terms of survival and would not therefore believe in evolution and a naturalistic alternative but to believe in God. Therefore.

And where are all the millions if not billions of species among the fossils that would be needed for that evolution to be true? Most of the fossils found are of living creatures? The truth is that they mostly speak against macro-evolution, micro-evolution, however. Minor changes within species to fit into new environments.

However, I do not think a group manager gave Especially voided answer your original question of why God needs the money (I mean I think you knew that the activity cost money, so to say there was no real answer). Why would God not give all that the Church needs so it does not need to take it from church members? The answer is probably that God created the world with all its frameworks for human limitations that we should be in the choices and challenges that we must consciously choose to do something that costs to go the way of love, otherwise you would not love cost anything then it would no love huh. But once we get to heaven, we have our experience from the earth to lean on when we have experienced that love can cost, but when we passed the test, we need no longer be considered but can get some rest. But that does not mean that God does not provide, when needs are great and when people are faithful to him. My friend went in faith "when she went for projects that would not give as mkt money but that she knew huh good project when she saw that God provides when anonymous envelope with the money began to plump in her mailbox. Another preacher got huh agree that his limp began to grow and not take over when he where poor. (But he was blind and why God did not heal him, you never know, so God's ways are unfathomable to him sj was healing preacher) But in our weakness, you have to rely on God, the answer may vary at times. He keeps us humble (if we let him) by not letting everything go straight for us.. And sometimes he can have other reasons, we don't know about, he is God he is sometimes above our understanding..

söndag 24 oktober 2010

WASTE - THIS MADNESS.

"Taste the Waste" - the trailer from tastethewaste.com on Vimeo.Consumerism (överkonsumtion) leads to bigger competion, for the food the farmers make, higher food prices leads to more expensive foods (for the poor n rich). Higer prices for the poor leads to starvation. Don't consume food in excess, and buy local products (or fair-trade products ofc). Love thy neighbour (even though he's far away, or atleast don't kill him)! Waste a matter of life and death!

Europe and the U.S throw away food equaling the amount that could take away starvation worldwide times 3. We are bastards/leacher/slayers of poor, of the world and we don't even realise it.. And a EU-farmers cow recieves 3000 euro in EU-support/grants each years. 10% of the ppl worldwide live on 365 euros a year in avarage.. And we throw over 50% of our produced food (taking the industri waste in acount). THIS IS MADNESS.

Source (my memory and): http://tastethewaste.com/

fredag 22 oktober 2010

Sparkonto med sveriges bästa ränta

Sparkonto med 5% ränta på Akelius, 0,5% på motsvarande konto på HSB.


Öppna Bankkonto på en bank med Sveriges högsta sparränta (påstår dom, jag tror dom) på 5%! Ska nog faktiskt själv ta mina besparningar över till dom ifrån HSB eftersom de endast ger 0,5% årlig ränta, vilket är ruttet rent ut sagt! 4,5 procentenheter är väldigt mycket. Banken jag pratar om är:

5,0% Sveriges högsta sparränta - Akelius Spar
www.akelius.se


Med ränta på ränta på ränta på ränta så kan alla räkna ut att det blir en del skillnad att spara med 0,5% i avkastning och med 5% i avkastning, skillnaden blir ca 3000kr mer i avkastning hos Akelius (istället för på ett HSB bosparkonto) om du sätter undan och sparar 600kr varje månad i t.ex. 5 år..

Men om du sätter undan ett stort belopp redan från början blir skillnaden väldigt mkt större såklart procentuellt. Om man sätter undan 5000kr och har kvar det på kontot i 5 år så får man:

Med Akelius - bosparkonto - På 5 år kommer du att ha sparat ihop 5 938 kr ! DVS 938kr plus.

Med HSB - bosparkonto - På 5 år kommer du att ha sparat ihop 5 088 kr med HSB! DVS 88kr plus.

Rätt stor skillnad eller hur, nästan en skillnad på 900%?

måndag 18 oktober 2010

Radiostyrdhelikopter.com

Det är så här jag har öppnat en ny webshop med en kompis i dagarna där ska vi sälja radiostyrda helikoptrar som vi bland annat importerar från Kina..

Min nya webshop där man kan köpa radiostyrd helikopter helt enkelt: radiostyrdhelikopter.com

om ej den urlen fungerar prova denna: http://gratiswebshop.se/radiostyrdhelikopter

Men vi ska också sälja lite coola europeiska och amerikanska modeller.. Vi är speciellt förtjusta i AR Drone som man kan styra med sin Iphone.. Kolla på klippen nedan:

An Ar Drone fighting a bull:Här kan du köpa AR Drone på vår site - radiostyrdhelikopter.com

Liten instruktions video:


AR Drone - the videogame

fredag 1 oktober 2010

Cool Sketching site - now look what I did!

I call this sketch Supermans hikes in the wild! Did it on this super free extra very good online sketch site!.http://sketch.odopod.com - go there and doodle your own sketches!

One more for the show: